×

تماس با ما

آموزش حسابداری پیمانکاری

آموزش حسابداری پیمانی توسط مجتمع آموزشی علم برتر قم

حسابداری پیمانکاری

آموزش حسابداری در شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران (استاندارد نه و بیست و نه سازمان حسابرسی) شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور برای انجام پروژه های در دست اجرا، نیاز به متخصصان مالی با تجربه مسلط به این نوع حسابداری با توانایی تجزیه و تحلیل قوی دارند. مفاهیم این بسته :قانون مناقصات اصول و مفاهیم پیمان قوانین مربوط به شرکتهای پیمانکاریا استاندارد حسابداری شماره ۹، حسابداری پیمانهای بلندمدت استاندارد حسابداری شماره ۹۹ ، فعالیتهای ساخت املاک تضاد…

آموزش کاربردی حسابداری پیمانی

به چه نوع عملیاتی، عملیات پیمانکاری گفته می‌شود:

در هر نوع عملیاتی که که ارکان اصلی زیر درآن وجود داشته باشد عملیات پیمانکاری گفته می‌شود.

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که

عملیات اجرایی مشخصی را  در قالب یک قرارداد به پیمانکار ارحاع می‌دهد.

پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که  عملیات اجرایی مشخص شده توسط کارفرما را در قالب یک قرارداد به عهده می‌گیرد.
قرارداد:  رابطه حقوقی بین کارفرما و پیمانکار که موجب تعهد می‌شود و التزام را به همراه دارد و در بردارنده: موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد، تعهدات کارفرما و پیمانکار می‌باشد.

انواع قرارداد یا پیمان ( طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری) :

پیمان‌ مقطوع‌‌: پیمان‌ بلند مدتی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ پیمانکار با یک‌ مبلغ‌ مقطوع‌ (مشخص ) برای‌ کل‌ پیمان‌ یا یک‌ نرخ‌ ثابت‌ برای‌ هر واحد موضوع‌ پیمان‌، که‌ در برخی از موارد ممکن‌ است‌ براساس‌ موادی‌ خاص‌ مشمول‌ تعدیل‌ قرار گیرد، توافق‌ می‌کند.

((در این شرایط اگر پیمانکار کمتر از مبلغی که کارفرما دریافت می‌کند خرج نماید، سود برایش محسوب می‌شود))

پیمان‌ امانی‌ (پیمان‌ با حق‌الزحمه‌ مبتنی‌بر مخارج‌)‌: پیمان‌ بلند مدتی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ مخارج‌ قابل‌ قبول‌ یا مشخص‌ شده‌ در متن‌ پیمان‌ به‌ پیمانکار تأدیه‌ (پرداخت) و درصد معینی‌ از مخارج‌ مزبور یا حق‌الزحمه‌ ثابتی‌ نیز به‌ پیمانکار پرداخت‌ شود .

توجه : طول مدت اجرای قرارداد نباید ملاکی برای شناخت نوع قرارداد گردد.

در انواع قرارداد صحبت از  پیمان بلند مدت شده است اما پیمان بلند مدت چیست؟

تعریف پیمان بلند مدت (طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری) :

پیمان‌ بلندمدت‌، پیمانی‌ است‌ که‌ برای‌ طراحی‌، تولید یا ساخت‌ یک‌ دارایی‌ منفرد( مشخص و یکتا) و قابل‌ ملاحظه‌ یا ارائـه‌ خدمات‌ (یا ترکیبی‌ از داراییها یا خدمات‌ که‌ تواماً یک‌ پروژه‌ را تشکیل‌ دهد) منعقد می‌شود و مدت‌ زمان‌ لازم‌ برای‌ تکمیل‌ پیمان‌ عمدتاً چنان‌ است‌ که‌ فعالیت‌ پیمان‌ در دوره‌های‌ مالی‌ متفاوت‌ قرار می‌گیرد .

پیمانی‌ که‌ طبق‌ این‌ استاندارد، بلندمدت‌ تلقی‌ می‌گردد، معمولاً در طول‌ مدتی‌ بیش از یکسال‌ انجام‌ خواهد شد . با این حال‌، مدت‌ بیش از یکسال‌، مشخصه‌ اصلی‌ یک‌ پیمان‌ بلندمدت‌ نیست‌ . برخی‌ پیمان‌های‌ با مدت‌ کمتر از یکسال‌، هرگاه‌ از نظر فعالیت‌ دوره‌، دارای‌ چنان‌ اهمیت‌ نسبی‌ باشد که‌ عدم‌ انعکاس‌ درآمد و هزینه‌ عملیاتی‌ و سود مربوط‌ به‌ آن‌ منجر به‌ مخدوش‌ شدن‌ درآمد و هزینه‌ عملیاتی‌ و نتایج‌ دوره‌ و عدم‌ ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌ توسط‌ صورت‌های‌ مالی‌ گردد، باید به عنوان‌ پیمان‌ بلندمدت‌ محسوب‌ شود، مشروط‌ بر اینکه‌ رویـه‌ متخذه‌ در واحد تجاری‌ از سالی‌ به‌ سال دیگر به طور یکنواخت‌ اعمال‌ گردد.

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار:

هم موسسات خصوصی و هم موسسات بخش عمومی برای اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری ۵ مرحله جداگانه را انجام می‌دهند:

مرحله ۱-  مطلاعات و تحقیقات اولیه طرح :شامل :الف: خدمات تحقیقاتی و بنیادی( مطلاعات از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و …) ب: مطالعات شناسایی طرح ( از مصالح ساختمانی، تجهیزات ، نیروی انسانی و …)  ج: تهیه طرح مقدماتی( تعیین محل‌های مناسب طرح، برآورد کلی ابعاد و حجم کار، مخارج هر یک از راه حلها  و همچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی آن ….) د: تهیه نقشه‌ها و مشخصات اجرائی طرح ( تصویب طرح مقدماتی توسط دستگاه اجرایی ( مجری طرح) تهیه نقشه های اجرایی، مشخصات فنی اختصاصی ، برنامه زمانی اجرایی ، صنایع تهیه مصالح و …

مرحله ۲-ارجاع کار به پیمانکار: شامل : الف؛ تکثیر اسناد و مدارک مناقصه (پس از حصول اطمینان از مهیا بودن فضا و محل اجرای طرح ، اسناد و مدارک مناقصه تکثیر  و در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار می‌گیرد. ب؛ دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح (اسناد و مدارک مناقصه  از کارفرما یا مهندیسن مشاور خریداری و برای

بررسی در اختیار کادر فنی قرار می‌گیرد.  ج؛ تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه:( قیمت کل کار از روی نقشه‌ها محاسبه و  برای اجرای طرح همراه با سایر اسناد  و مدارک مذبور  نظیر ضملنت نامه بانکی در دو پاکت جداگانه، پاکت الف: حاوی ضمانت نامه بانکی و کلیه اسناد مناقصه  و پاکت ب : حاوی برگ پیشنهاد مبلغ کل به کارفرما تسلیم می‌شود . د؛ انتخاب پیمانکار (کمیسیون مناقصه برای تعیین برنده مناقصه، پیشنهادهای واصله را با رعایت آئین نامه معاملات دولت افتتاح و قراءت می‌کند).

مرحله ۳ -انعقاد قرارداد با پیمانکار: موارد زیر باید در قرارداد( پیمان) بصورت شفاف ذکر شود:

۱- نام طرفین قراداد ( کارفرما – پیمانکار)
۲- موضوع پیمان ( کارهای اصلی  و فرعی و کارهای جدید احتمالی) “منظور از کارهای فرعی ک ارهایی است که به منظور اجرا و نگهداری عملیات ضروری می‌باشد.”
۳- مبلغ پیمان
۴- مدت پیمان
۵- تاییدات و تعهدات پیمانکار ( پیمانکار تایید می‌کند که مطالعات کافی در مورد پیمان به عمل آورده و هیچ نکته‌ای باقی نمانده است).
۶- تعهدات و اختیارات کارفرما ( تعهداتی نظیر زمین‌هایی که باید در اختیار قرار دهد. اختیاراتی نظیر  فرستادن مهندسی مقیم یا مامورین دیگر جهت بررسی عملیات)
۷-ضمانت نامه انجام تعهدات ( این ضمانت نامه در حال حاضر ۵۰ درصد مبلغ اولیه پیمان میباد که باید از بانک مورد قبول کارفرما اخذ شود)
۸ -پیش پرداخت و ترتیب واریز آن : کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات وی درصدی  از مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت در مقبل ضمانتنامه بانکی پرداخت می‌نماید.

۹- جریمه تاخیر ( معمولا ناشی از تاخیر در تکمیل کارها می باشد که تمام به عنوان هزینه پیمان تلقی می‌شود.

مرحله ۴- اجرای کار (شروع عملیات) : شامل :  الف: تحویل، تاسیس و تجهیز کارگاه  ( کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد) ب: مخارج دوره اجرای طرح( که شامل مخارج طرح در دفتر مرکزی پیمانکار و کارگاه  پیمانکاذرمی باشد ج :  تنظیم صورت وضعیت موقت کارها ( در فواصل زمانی معین توسط مهندس ناظر و نماینده پیمانکار با توجه به پیشرفت فیزیکی کار، صورت وضعیت (سیتواسیون)  تنظیم می‌شود. د: پرداخت وجه صورت وضعیت موقت: پس از رسیدگی به صورت وضعیت فعلی و با توجه به پرداخت‌های صورت وضعیت قبلی اقدام به پرداخت وجه با تنظیم سند مربوطه توسط کارفرما می‌شود.

مرحله ۵-خاتمه کار:  شامل : الف: تحویل موقت: (پیمانکار از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کند و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل موقت معرفی نماید ودر عین حال انجام کارهای جزئی باقی مانده را نیز تقبل کند، دستگاه نظارت پس از بازدید عملیات، تشکیل کمیسون تحویل موقت را از کارفرما تقاضا می نماید. ب: برچیدن کارگاه (پیمانکار موظف است پس از تحویل موقت کلیه ماشین الات و مصالح اضافی متعلق به خود طی مدت مناسبی که مورد قبول دستگاه نظارت باشد  از محل خارج شود)  ج: ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت ( این ضمانتنامه تا پایان مدت پیمان معتبر است) د: ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات ( ضمانت نامه انجام تعهدات تا تاریخ تصویب صورت مجلس تحویل موقت معتبر می‌باشد) ه: تهیه صورت وضعیت قطعی (به محض اینکه تحویل موقت تمامی کارها انجام گرفت،دستگاه نظارت به همراه پیمانکار اقدام به اندازه‌گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد. و: تهیه صورت حساب قطعی (مبلغ ان شامل مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبالغی است مه بر اساس قرارداد و اسناد و مدارک پیسوت به آن به مبلغ مزبور اضافه می‌شود) ز: استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)، ح:تحویل قطعی (اگر عیب و نقصی توسط اعضای کمیسون تحویل قطعی مشاهده نشود تحویل قطعی انجام خواهد گرفت) ط:استرداد نصف دیگر وجه الزمان (سپرده حسن انجام کار) ی: هزینه نگهداری در دوره تضمین: هزینه های بهره برداری و نگه داری عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین به عهده کارفرما و هزینه های ناشی از نقص عمل پیمانکار در دوره مذکور به عهده پیمانکار است. ک: انتقال دارایی مورد پیمان  به دستگاه مسئول بهره برداری( کلیه عوامل و دارایی هایی که پس از اجرای طرح های عمرانی به وجود میاید جزئ اموال عمومی محسوب میگردد و حففظ و حراست آن با دستگاه اجرایی یا مسئول  بهروه وری است.

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش حسابداری پیمانکاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

فروشنده: سید محمد حسین فروغی
آدرس:
امتیاز هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

درباره مدرس

نام : سید محمد حسین فروغی

تاریخ عضویت : 2 سال پیش

مشاهده دوره های: سید محمد حسین فروغی

طراح و برنامه نویس قالب های وردپرسی
مشاهده پروفایل: سید محمد حسین فروغی

از همین مدرس